x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.

 

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

Identitat de l’responsable de l’tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. és: ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V., proveïda de NIF: F12872925, el representant és: Ana Gil Pallarés (en endavant, responsable del ttractament). Les seues dades de contacte són les següents:

Direcció: Carrer Sanahuja, N.55, Entresòl, 12004, Castelló., Telèfon de contacte: 964.065.282 E-mail de contacte: info@joanrojeski.com

 

Registre de dades de caràcter personal

Les dades personals recollides per ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V., mitjançant els formularis facilitats a les seues pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del responsable del tractament.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

 

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 de l’RGPD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari/usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.

Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.

Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeta la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixa la seua seguretat i confidencialitat.

Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

 

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD.

 

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. se compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari haja de o puga facilitar les seues dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d’algun d’ells siga obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

 

……

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 5 anys, o fins que l’Usuari/a sol·licite la seua supressió.

En el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari/a sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no siga possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari/a seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Gestoria laboral i fiscal, empreses de el grup, organismes públics, amb la qual tenen signat contracte de confidencialitat.

En cas que el responsable del tractament tinga la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari/a sobre el tercer país o organització internacional a el qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 13 de l’RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals de forma lícita per ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V .. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagen autoritzat.

 

Secret i seguretat de les dades personals

ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixa la seguretat de les dades de caràcter personal i s’evite la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

No obstant això, pel fet que ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. no pot garantir la inexpugabilidad d’internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixen de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari/a sense dilació indeguda quan passe una violació de la seguretat de les dades personals que siga probable que comporte un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasione la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar i garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat siga respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faça accessible la informació.

 

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari/a té sobre ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. i podrà, per tant, exercir davant el responsable de l’tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari/a a que es modifiquin les seues dades personals que siguent inexactes o, tenint en compte els caps de el tractament, incomplets.

Dret de supressió ( “el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari/a, sempre que la legislació vigent no estableixa el contrari, a obtenir la supressió de les seues dades personals quan aquests ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’Usuari/a haja retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compte amb una altra base legal; l’Usuari s’opose al tractament i no hi haja un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagen estat tractades de forma il·lícita; les dades personals hagen de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagen estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud d’l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

Dret a la limitació de l’tractament: És el dret de l’Usuari/a a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari/a té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugna l’exactitud de les seues dades personals; el tractament siga il·lícit; el responsable del tractament ja no necessite les dades personals, però l’Usuari ho necessite per fer reclamacions; i quan l’Usuari/a s’haja oposat a el tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari/a tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable de el tractament. Sempre que siga tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari/a a que no es duga a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part d’ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V.

Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perles: És el dret de l’Usuari/a a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, incloent-hi la elaboració de perles, existent llevat que la legislació vigent estableixa el contrari.

Així doncs, l’Usuari/a podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a el responsable de l’tractament amb la referència “RGPD-WWW.JOANROJESKI.COM”, especificant:

  • Nom, cognoms de l’Usuari/a i còpia de l’DNI. En els casos en què s’admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari/a, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acredite la identitat.
  • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
  • Domicili a efecte de notificacions.
  • Data i signatura de la persona sol·licitant.
  • Tot document que acrediti la petició que formula.

 

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic: Adreça postal: Carrer Sanahuja, N.55, Entresòl, 12004, Castelló., Telèfon de contacte: 964.065.282 E-mail de contacte: info@joanrojeski.com

 

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents d’ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V., i que per tant no són operats per ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V .. Els titulars d’aquests llocs web de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

 

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari/a considere que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tinga la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

II. POLÍTICA DE COOKIES

 

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l’Usuari/a haja llegit i estiga d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable de l’tractament puga procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Cookies del mateix.

ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V. es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat i de Cookies, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa i de Cookies seran notificats de forma explícita a l’Usuari/a.

Aquesta política de privacitat i de Cookies va ser actualitzada el gener de 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.