x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Avís legal

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.JOANROJESKI.com (en endavant, el “Lloc Web”) ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V, número de CIF F12872925 i domicili en Carrer Sanahuja, N.55, Entresòl, 12004, Castelló, inscrita en l’Oficina Territorial de el Registre de Cooperatives en el llibre d’Inscripcions de Societats Cooperatives amb el número C-521, seient número 1. CIF F12872925

Teléfono +34 964065282

info@joanrojeski.com

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions d’ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V amb els Usuaris i usuaries dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari/a queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit d’ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V

 

HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposen enllaçar entre la seua pàgina web i la pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part d’ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V

No es crearan “marcs” ( “frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web d’ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen amb ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V a la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats.

No es declararà ni es donarà a entendre que ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç.

La pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar la destinació d’l’Hiperenllaç.

La pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

  • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
  • La finalitat per a la qual la pàgina web serveix als objectius de l’USUARI.
  • La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguen titularitat d’altres persones o entitats.
  • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
  • L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pogués realitzar.
  • L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’USUARI. ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada.
  • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.
  • Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En el cas que existeixen fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V no es fa responsable de l’contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

 

MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS I DURADA

ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguen representats o localitzats en seu portal. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

ENLLAÇOS

En el cas que en https://www.joanrojeski.com/ s’incloguen enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRETS D’EXCLUSIÓ

ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixen el contingut d’aquest avís legal.

 

GENERALITATS

ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V i L’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

 

MENORS D’E

https://www.joanrojeski.com/ dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V no es fa responsable de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix..

 

 

CLÀUSULA DE LEGITIMACIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC

En compliment del que preveu el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals (Reglament Europeu de Protecció de Dades) i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que la seva adreça de correu electrònic forma part de la base de dades ESTUDI D’DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V, proveït de NIF F12872925 i domicili en Carrer Sanahuja, N.55, Entresòl, 12004, Castelló

 

La seua adreça de correu electrònic s’utilitza amb la finalitat d’atendre els clients que requereixen serveis de disseny de l’ESTUDI DE DISSENY JOAN ROJESKI COOP. V i la base jurídica per tal utilització és el consentiment atorgat per vostè per a l’ús de les seues dades amb aquesta finalitat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.

 

D’acord amb l’article 13 de Reglament Europeu de Protecció de Dades i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades, l’informem que vostè té dret a exercir en relació a les seues dades personals els drets d’accés, rectificació , supressió, portabilitat, limitació del tractament, així com a oposar-se a aquest tractament o a l’ús de les seues dades per a l’elaboració de decisions individuals automatitzades inclosa l’elaboració de perfils, contactant amb la següent adreça de correu electrònic: info@joanrojeski.com Igualment l’informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en cas que considere que s’ha vulnerat algun dret en relació a la protecció de les seves dades personals.